Norėdami įsigyti tinklaraštyje www.nesedeknamuose.lt parduodamas prekes privalote susipažinti su Pirkimo taisyklėmis ir jų laikytis.

 1. Bendrosios nuostatos:
  1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp UAB Sulvita, įmonės kodas 303145153, Žvalgų g. 8, Vilnius, vykdančios prekybą tinklaraštyje www.nesedeknamuose.lt, toliau vadinamos Pardavėju bei tinklapyje pirkti ketinančio asmens, toliau vadinamo Pirkėju. Pirkimo-pardavimo sutartis yra abiem šalims privalomas dokumentas, apibrėžiantis abiejų šalių teises ir įsipareigojimus, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, apmokėjimo sąlygas.
  1.2. Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, papildyti ar taisyti pirkimo-pardavimo sutartį. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento. Pirkėjas, kiekvieną kartą įsigydamas prekes tinklaraštyje www.nesedeknamuose.lt, privalo susipažinti su Pirkimo taisyklėmis ir su jomis sutikti.
  1.3. Pirkti tinklaraštyje parduodamas prekes turi teisę:
  a. Pilnametystės sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  b. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
  c. juridiniai asmenys;
  d. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.4. Pirkėjas patvirtina, jog jis, vadovaujantis Pirkimo taisyklių 1.3 dalies nuostatomis, yra asmuo, turintis teisę pirkti prekes prisiimant visas šioje sutartyje nurodytas teises ir pareigas.
  1.5. Pirkėjas patvirtina, jog Pardavėjas iki šios sutarties sudarymo pateikė Pirkėjui tinkamą informaciją, kurioje yra nurodyta: duomenys apie Pardavėją, perkamų prekių pagrindinės savybės, pardavimo kaina, apmokėjimo tvarka bei kita su šios sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija.
 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes tinklaraštyje www.nesedeknamuose.lt vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis.
  2.2. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties LR įstatymų nustatyta tvarka.
  2.3. Pirkėjas, užsakęs prekes, privalo sumokėti už jas ir priimti Pirkimo taisyklių nustatyta tvarka.
  2.4. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus tinklaraštyje www.nesedeknamuose.lt.
  2.5. Pirkėjas yra atsakingas už užsakyme pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą.
 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  3.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti prekybą tinklaraštyje, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius ar nutraukus prekybą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai baigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
  3.2. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekių pristatymo išlaidas, jeigu prekės nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą, jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.
  3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 1. Prekių užsakymas ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  4.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą užpildant užsakymo formą tinklaraštyje. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
  4.2. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sudaro Pirkimo-pardavimo sutartį ir uždėdamas atitinkamą varnelę patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šių Taisyklių sąlygomis. Pardavėjas, gavęs užsakymą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas.
  4.3. Pirkėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti užsakymo, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas prekes.
 1. Prekių kainos
  5.1. Tinklaraštyje parduodamų prekių kainos nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą įskaičiuotas prekių pristatymas į pasirinktą DPD paštomatą ar nurodytu adresu.
  5.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas (prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo ir kitas sąlygas). Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali.
  5.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.
 1. Apmokėjimas už prekes
  6.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš keleto galimų apmokėjimo už prekes būdų:
  6.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą tinklaraštyje;
  6.1.2. sumokant už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą.
  6.2. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 5.1.1., 5.1.2. punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekės išsiunčiamos kai pinigai už užsakymą įskaitomi į Pardavėjo sąskaitą.
  6.3. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 5.1.1., 5.1.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus ir nesumokėjus už prekes per 48 val., užsakymas yra anuliuojamas.
 1. Prekių pristatymas
  7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo pasirinkti vieną iš šių prekių pristatymo būtų:
  7.1.1. Kurjeris prekes pristato nurodytu adresu;
  7.1.2. Pirkėjas prekes atsiims pasirinktame DPD siuntų savitarnos terminale.
  7.2. Pirkėjui pasirinkus 81.1. punkte nurodytą būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjui pasirinkus 8.1.2. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas.
  7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
  7.4. Pirkėjui, nepriėmusiam prekių, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, Prekės bus siunčiamos pakartotinai, Pardavėjui sumokėjus už pakartotinį siuntimą 2,5 euro mokestį.
 1. Prekių kokybės garantija
  8.1. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.
  8.2. Kiekvienos tinklaraštyje www.nesedeknamuose.lt parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.
 1. Prekių grąžinimas ir keitimas
  9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  9.2. Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 9.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu info@nesedeknamuose.lt, tuo pačiu nurodydamas prekės pirkimo datą, apmokėjimo būdą bei savo vardą bei pavardę. Pranešime tai pat būtina nurodyti grąžinimo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį) dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo.
  9.3. Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui Prekės trūkumų pašalinimui, nekokybiškų prekių pakeitimui ar grąžinimui.
  9.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes Pirkimo taisyklių 9.1 punkte nurodytu atveju, būtina užtikrinti, jog grąžinama/keičiama prekė būtų tokios pat būklės ir komplektacijos, kokia ir buvo išsiųsta, švari, nenaudota ir tinkamai supakuota.
  9.5. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  9.6. Pardavėjas kaip įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo Prekę pakeisti kita kokybiška Preke ir grąžinta Prekė atitiko aukščiau išvardintas grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui pinigus.
  9.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui.
 1. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga
  10.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, duomenų subjektui sutikus, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais.
 1. Knygų intelektinė nuosavybė
  11.1. Visos teisės į tinklaraštį www.nesedeknamuose.lt ir jame parduodamas knygas yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
  11.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu.
 1. Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties
  12.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodant jokios priežasties.
  12.2. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas praneša apie sutarties nutraukimą bei grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu info@nesedeknamuose.lt.
  12.3. Pirkėjas, pasinaudojęs teise nutraukti sutartį, ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pardavėjui pagal nutraukiamą sutartį įsigytą Prekę. Prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  12.4. Pirkėjui pasinaudojus šia teise ir nutraukus sutartį, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, grąžina Pirkėjui visus už Prekę sumokėtus pinigus.
 1. Baigiamosios nuostatos
  13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  13.2. Visi dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.